Conflict in motion

Training: Simultaneous Action-Observer Strategy (SA-OS). Working in direct dialogue to find new answers in (conflicting) relationships.

SA-OS, a structured way of improving relationships. A method to bring clarity in the chaos and complexity of a conflict. Those involved will gain a better understanding of themselves and the other person, leading up to finding new ways of interacting with each other. The background of this method is the principle of thesis-antithesis-synthesis (Hegel). This dialogue happens within the individual as well as in the relationship. The SA-OS method helps people to widen their perspective, and increases understanding and appreciation between people.

Conflict in motion
Conflicts can run deep and sometimes are about something completely different than what the conflict seems to be about. Accusations like: "you never do ...", "you always do ..." fly back and forth. The other is reduced to the "enemy".
Untangling the conflict can be difficult for a counselor. People in conflict often only feel their own pain and find it difficult to see the other person with his or her pain. By using the SA-OS method, conflicts can be untangled and people become visible again as human beings, both in their beauty and in their shortcomings. A method that, also online, brings movement in deep conflicts by using a clear structure.


Background description
SA-OS stands for Simultaneous Action-Observer Strategy a well founded theoretical strategy in which two people (protagonists), based on a thema, engage in a dialogue together. This strategy consists of 5 phases. Going through these 5 phases leads to broader insights and increases mutual understanding and appreciation (Verhofstadt, 2020 *). The SA-OS strategy was developed by L. Verhofstadt-Denève and is theoretically underpinned by her Femenological-Dialectical Person Model (Fe-Di-P model).

General information
In this training you will become familiar with:

-the SA-OS model and the underlying theory;
-the ability to apply this model with 2 protagonists
-the attitude associated with this (safety, confidentiality, neutrality, openness),
-the ability to bring about encounters and to reduce the "enemy image"


The coach, mediator or therapist will be able to: 

- use the practical application of the SA-OS method,
- use a structured approach for couples therapy / mediation / employees in conflict,
- stay out of the blame frame (not drawn into the conflict),
- help both participants move from communication about conflict to communication about values and understanding,
- get a more in-depth insight into values/positions of both participants,

- use this tool for in-depth communication,
- add playful interventions,
- encourage playfulness between both participants.

Target group: Professionals who work with people in conflict (such as: Mediators, Coaches, Teachers, Psychodramatists, Lawyers, Relationship- and System Therapists). Participants will be trained in the application of basic techniques belonging to this model.
Meetings: This is an ONLINE training consisting of 4 sessions of 4 hours.

The next module will start: Feb. 8, 15, 22, Mar 1. Time: 3-7 pm CET
By: Ina Hogenboom (TEP), Hannah Salomé (TEP) Jacomien Ilbrink (CP & PAT)

Costs: 395.00 EURO (VAT free)
Register mail to: dramametzoom@gmail.com
After registration you will receive an email confirming your participation.

* Note: Evidence Based Practice: At the moment there are still scientific studies on the effects of this strategy. The results will be published shortly. Research (Verhofstadt, 2021).

Training: Simultane Actie-Observer Strategie (SA-OS).
In directe dialoog werken aan nieuwe antwoorden in (tegenstrijdige) relaties.

SA-OS, een gestructureerde manier om relaties te verbeteren. Een methode om duidelijkheid te brengen in de chaos en complexiteit van een conflict. De betrokkenen zullen zichzelf en de ander beter leren begrijpen, wat leidt tot nieuwe manieren om met elkaar om te gaan. De achtergrond van deze methode is het principe van thesis-antithese-synthese (Hegel). Deze dialoog gebeurt zowel binnen het individu als in de relatie. De SA-OS methode helpt mensen hun perspectief te verbreden en vergroot het begrip en de waardering tussen mensen.

Conflict in beweging
Conflicten kunnen diep gaan en gaan soms over iets heel anders dan waar het conflict over lijkt te gaan. Beschuldigingen als: "je doet nooit ...", "je doet altijd ..." vliegen heen en weer. De andere wordt gereduceerd tot de "vijand".
Het ontwarren van het conflict kan moeilijk zijn voor een hulpverlener. Mensen in conflict voelen vaak alleen hun eigen pijn en vinden het moeilijk om de ander met zijn of haar pijn te zien. Door gebruik te maken van de SA-OS methode kunnen conflicten worden ontward en worden mensen weer zichtbaar als mens, zowel in hun schoonheid als in hun tekortkomingen. Een methode die, ook online, beweging brengt in diepe conflicten door gebruik te maken van een heldere structuur.

Achtergrondbeschrijving
SA-OS staat voor Simultaneous Action-Observer Strategy een goed onderbouwde theoretische strategie waarin twee mensen (hoofdpersonen), gebaseerd op een thema, met elkaar in dialoog gaan. Deze strategie bestaat uit 5 fasen. Het doorlopen van deze 5 fasen leidt tot bredere inzichten en vergroot wederzijds begrip en waardering (Verhofstadt, 2020*). De SA-OS-strategie is ontwikkeld door L. Verhofstadt-Denève en wordt theoretisch onderbouwd door haar Femenologisch-Dialectisch Persoonsmodel (Fe-Di-P-model).

Algemene informatie
In deze training maak je kennis met:

- het SA-OS-model en de achterliggende theorie;
-het kunnen toepassen van dit model met 2 protagonisten
-de houding die daarbij hoort (veiligheid, vertrouwelijkheid, neutraliteit, openheid),
-het vermogen om ontmoetingen tot stand te brengen en het "vijandelijke imago" te verminderen

De coach, mediator of therapeut kan: 
- de praktijk van de SA-OS-methode toepassen,
- een gestructureerde aanpak hanteren bij relatietherapie / mediation / medewerkers in conflictsituaties,
- buiten het schuldkader blijven (niet in de conflict),
- help beide deelnemers om van communicatie over conflict naar communicatie over waarden en begrip te gaan,
- meer diepgaand inzicht te krijgen in waarden/posities van beide deelnemers,
- gebruik deze tool voor diepgaande communicatie,
- voeg speelse interventies toe,
- speelsheid tussen beide deelnemers aanmoedigen.

Doelgroep: Professionals die werken met mensen in conflictsituaties (zoals: Mediators, Coaches, Leraren, Psychodramatisten, Advocaten, Relatie- en Systeemtherapeuten). Deelnemers worden getraind in het toepassen van basistechnieken behorende bij dit model.
Meetings: Dit is een ONLINE training bestaande uit 4 sessies van 4 uur.

De volgende module start: 8, 15, 22 februari, 1 maart. Tijd: 15-19 uur CET
Door: Ina Hogenboom (TEP), Hannah Salomé (TEP) Jacomien Ilbrink (CP & PAT)
Kosten: 395,00 EURO (BTW vrij). Aanmelden mail naar: dramametzoom@gmail.com
Na aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging van je deelname.

* Let op: Evidence Based Practice: Op dit moment lopen er nog wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten van deze strategie. De resultaten worden binnenkort gepubliceerd. Onderzoek (Verhofstadt, 2021).

Reageren is niet mogelijk

—————————————————